Author: 拉封丹

拉封丹寓言〔拉封丹〕

世界三大寓言之一;被法国文学评论家泰纳誉为“法国的荷马”;首都师范大学法语系教授、著名翻译家李玉民先生译本 《拉封丹寓言》与古希腊著名寓言诗人伊 […]