Author: [美]威尔•杜兰特

威尔•杜兰特(Will Durant,1885—1981),美国作家、哲学家、历史学家,普利策奖(1968年)、美国总统自由勋章(1977年)获得者。主要著作有《世界文明史》等。